Za nadržiavanie cestovkám na úkor cestujúcich hrozí Slovensku súd

V súvislosti s vydávaním voucherov namiesto peňazí za zrušené zájazdy poslala Európska Komisia Slovensku tzv. odôvodnené stanovisko – formálnu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ.

Zaslanie odôvodneného stanoviska je už druhým krokom v konaní o porušovaní európskeho práva. Už v júli 2020 totiž Komisia zaslala Slovensku výzvu, aby odstránilo porušenia smernice EP a Rady EÚ č. 2015/2302 o balíkoch cestovných služieb. Smernica je do nášho poriadku transponovaná zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch.

V stanovisku sa uvádza, prečo sa Komisia domnieva, že porušujeme právo EÚ. Navyše v ňom Komisia požaduje, aby ju Slovensko v stanovenej lehote informovalo o prijatých opatreniach.

Ak bude Slovensko naďalej porušovať európske právo, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru.

Pre pandémiu došlo k zrušeniu mnohých zájazdov. V zmysle Smernice o balíkoch má cestujúci v takom prípade právo na peňažné vyrovnanie svojich nárokov. Ostatne, aj podľa zákona o zájazdoch má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

Avšak na Slovensku bolo cestovným kanceláriám umožnené, aby namiesto peňazí poskytli cestujúcim poukážky na budúce služby, príp. aby vrátili platby v dlhšej lehote ako je 14 dní, ktoré predpokladá smernica (a zákon).

Samotné poskytnutie poukážok namiesto peňazí pritom nie je samo o sebe zlé, dokonca Komisia už v máji 2020 vydala odporúčanie, ako zaviesť atraktívne, spoľahlivé a flexibilné schémy poukážok. Avšak s upozornením, že tieto schémy nemôžu ísť na úkor práv cestujúcich.

To znamená, že poukážky namiesto peňazí, prípadne vrátenie peňazí v lehote dlhšej ako 14-dní, je možné len so súhlasom cestujúceho.