Konečných užívateľov výhod uvidí každý

Konečných užívateľov výhod uvidí každý

Kto všetko bude mať prístup k údajom o konečných užívateľoch výhod slovenských firiem?

Do 31. decembra 2019 musia spoločnosti zapísať do obchodného registra údaje o svojich konečných užívateľoch výhod. Tieto údaje, podľa zákona, nie sú verejne prístupné. Má to však svoje ALE.

Ako zapísať KÚV?

Zápis Konečného užívateľa výhod robíme na počkanie. Na konci článku je kontaktný formulár.

Napriek tomu, že údaje o KÚV sú zo zákona neverejné, okruh osôb, ktoré sa k týmto údajom dostanú, je široký.

Základný okruh subjektov, ktoré majú k údajom prístup, je logický. Údaje o KÚV sa budú automatizovaným a nepretržitým spôsobom sprístupňovať:

 • službe finančnej polície Policajného zboru,
 • Ministerstvu financií Slovenskej republiky,
 • Národnej banke Slovenska,
 • Národnému bezpečnostnému úradu,
 • súdu,
 • správcovi dane a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
 • orgánom činným v trestnom konaní,
 • Úradu pre reguláciu hazardných hier
 • poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • ak tak ustanovuje osobitný predpis (čiže napríklad Slovenskej informačnej službe).

Okrem týchto subjektov však štatistický úrad automatizovane elektronicky poskytne údaje o konečných užívateľoch výhod aj množstvu ďalších subjektov; teda ak si to vyžiada:

 • banka, príp. iná finančná inštitúcia (okrem poisťovní a pod. sem spadajú aj finanční agenti a poradcovia, zmenárne, či dražobné spoločnosti)
 • advokát alebo notár
 • súdny exekútor,
 • správca v konkurznom či reštrukturalizačnom konaní
 • audítor, účtovník, daňový poradca,
 • prevádzkovateľ hazardnej hry,
 • poštový podnik,
 • realitná kancelária
 • prípadne (AKÝKOĽVEK!!!) podnikateľ, ktorý má v predmete podnikania niektorú z (neviazaných!) činností:
  • služby správy majetku alebo služby pre obchodné spoločnosti (napríklad poskytovateľ virtuálnych sídiel)
  • činnosť organizačného a ekonomického poradcu,
  • služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,
  • obchodovanie s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi,
  • prevádzkovanie záložne
  • či v zásade akákoľvek osoba s oprávnením na obchodovanie s pohľadávkami (faktoring, forfaiting…).

Prečo je okruh osôb taký široký?

Zákon o obchodnom registri totiž odkazuje pri úprave poskytovania údajov o KÚV na zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Zákon o registri právnických osôb taxatívne vymedzuje úzky okruh subjektov s prístupom k údajom. No zároveň pripúšťa aj prístup omnoho širšiemu okruhu, s odkazom na zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Prístup k údajom o konečných užívateľoch výhod každej s.r.o., a.s., k.s. a v.o.s. tak bude mať široký okruh vyššie uvedených osôb, keďže sú povinnými osobami podľa AML a KYC zákona.

Povinnosť zápisu KÚV do obchodného registra má takmer každá slovenská spoločnosť. Radi Vám s týmto zápisom pomôžeme, keď nám zanecháte na Vás svoj kontakt prostredníctvom nasledovného formuláru.

Zadajte, prosím, e-mail, prostredníctvom ktorého Vás zastihneme.
Zadajte, prosím, telefónne číslo, na ktorom zastihneme osobu poverenú zápisom KÚV